Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Polyfunkčná budova v meste Trenčín, spoluvlastnícky podiel: 1/4

Sp. zn.: EX 2282/2008

Kraj: Trenčiansky

Cena: 65 750,00 €   (1 980 784,50 Sk)

Dátum: 06.10.2010

Späť

37.jpg

42.jpg

43.jpg

44.jpg

Ohodnocovaná budova projektového ateliéru s.č. 159 nachádzajúca sa na p.č. 323/1 má pôvodný suterén, zrekonštruované 1. nadzemné podlažie (1.NP) a nadstavbu podkrovia, budova je zastavenej plochy tvaru L.

Budova s.č. 159 je charakteru polyfunkčnej budovy s prevažujúcou kancelársko - administratívnou funkciou z dôvodu že jej nadstavba podkrovia slúži okrem projekčnej kancelárii aj pre prenajímané kancelárie. Prízemie (1.NP) má priestor pre obchod zo strany ulice Braneckej (ku dňu ohodnotenia bol priestor nevyužitý) ako aj cestovnú kanceláriu a v zadnej časti sú prenajímané kancelárie tlačiarne. Vzhľadom na tieto skutočnosti som ako rozpočtový ukazovateľ (RU) som použil z katalógu ÚSI : budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

Ohodnocovaná budova bola podľa Potvrdenia Mestského úradu v Trenčíne pôvodne postavená v roku 1920. V rokoch 1994 až 1997 (podľa vyjadrenia vlastníka) bola zrekonštruovaná (okrem suterénu, ktorý zostal v pôvodnom stave) vrátane nadstavby podkrovia. Prízemie (1.NP) sa člení na prednú zrekonštruovanú časť a zadnú prístavbu. Opotrebenie určujem formou analytickej metódy, ktorá samostatne posudzuje opotrebenie každej konštrukcie a vnútorného vybavenia.

Popis dispozičného riešenia :

1. podzemné podlažie predstavuje pôvodné nezrekonštruované priestory podzemných pivníc, ktorých časť je klenbová.

1. nadzemné podlažie (1.NP) sa dispozične člení na obchodné priestory a kanceláriu cestovnej kancelárii prístupné priamo z Braneckej ulice, pričom ku dňu ohodnotenia obchodné priestory neboli obsadené. Ďalej na prízemí sa nachádza vstupná hala so zalomeným schodiskom a prenajímané miestnosti reklamnej a tlačiarenskej spoločnosti (vrátane malých sociálok).

Podkrovie, ktoré predstavuje nadstavbu a dispozične sa člení na halu so zalomeným schodiskom, malú chodbu a kotolňu, prenajímané dve kancelárie (na pravej strane) s malými sociálkami, chodbu ateliéru, sociálky a kuchynku prináležiace ateliéru, miestnosť projekčnej kancelárie a zasadačky.

Popis konštrukčného a vnútorného vybavenia vrátane popisu štandardu :

Základy pôvodnej časti budovy sú pôvodné kamenné bez zvislej ako aj vodorovnej izolácie. Základy prístavby sú betónové s hydroizoláciou. Pre základy ako aj zemné práce určujem koeficient nadštandardu 1,5 (o 50 % drahšie ako rozpočtový ukazovateľ - RU) z dôvodu masívnych spodných častí pivníc z kameňa. V analytickej metóde uvažujem životnosť pôvodných masívnych základov 200 rokov.

Suterénne obvodové steny pivnice, ktorej stredná časť je plná klenba, je masívnej konštrukcie pozostávajúcej z kameňa a z plnej pálenej tehly, suterénne murivo vykazuje známky zvýšenej vlhkosti. Obvodové steny 1.NP pôvodnej časti sú masívne z plnej pálenej tehly skladobnej hrúbky nad 50 cm, murivo prístavby je z pórobetónových tvárnic ypor skladobnej hrúbky 30 cm. Stav vlhkosti suterénnych priestorov zohľadňujem, že ich nezapočítavam ako využiteľné priestory vo výnosovej hodnote.

Obvodové steny podkrovia sú veľmi rôznorodé a členia sa na pôvodný zadný tehlový múr hrúbky 30 cm s piliermi hrúbky 45 cm, z pórobetónových tvárnic ypor skladobnej hrúbky 30 cm (v pravej časti nadstavby) ako aj sendvičovej konštrukcie pozostávajúcej z drevenej konštrukcie, tepelnej izolácie a heraklitu. Pre zvislé konštrukcie určujem koeficient nadštandardu 1,25 z dôvodu masívnych murovaných konštrukcií v suteréne (klenieb) a v pôvodnej časti prízemia. Obvodové steny uvažujem v analytickej metóde so životnosťou 150 rokov a priemerný rok vzhľadom na cca 50 % pôvodného muriva a cca 50 % obvododových stien prístavby určujem : (1920 + 1996)/2 = 1958

Priečky v suteréne sú masívne tehlové. Priečky na 1.NP sú tehlové a priečky v podkroví v sociálkách a na schodisku sú murované, časť priečok je zo sadrokartónu.

V suteréne sa vnútorné omietky nenachádzali, na 1.NP ako aj v podkroví sú omietky vnútorné sú vápenné štukové. Vonkajšie omietky sú jednoduché vápenné hladké.

V sociálkách 1.NP ako aj v podkroví vrátane kuchynky sa nachádzajú keramické obklady (v štandarde 90-tych rokov). Stropy v podkroví majú podhľad zo sadrokartónu.

Stropy v suteréne sú pôvodné klenbové masívne tehlové. Strop 1.NP pôvodnej časti je pôvodný drevený trámový, strop prístavby je keramický s minerálnym podhľadom. Stropy podkrovia majú sadrokartónové podhľady so zateplením. V analytickej metóde opotrebenia vzhľadom na pôvodné stropy vybudované v roku 1920 ako aj stropy vybudované v roku 1996 uvažujem vek celkový ako aritmetický priemer, t.j. 1958 a celkovú životnosť stropov určujem na 150 rokov.

Schodisko je zalomeného tvaru votknuté do steny a pozostáva z dosák z prírodného terazza. Schodisko do suterénu je betónové.

Podlahy v suterénnych miestnostiach sú z hrubého betónu. Podlahy 1.NP sa členia na keramické dlažby v obchode, v sociálkach, podlahy v kanceláriách prízemia majú cementový poter a kobercovinu. Podlahy podkrovia sa členia na doskové s kobercovinou v ateliéri, v zasadačke a v prenajímaných kanceláriách ako aj v kuchynke ako aj keramickú dlažbu v sociálkách.

Okná na 1.NP a v podkroví sú drevené zdvojené s izolačným dvojsklom. Dvere vonkajšie sú drevené presklenné (vo dvore sú aj oceľové mreže). Vnútorné dvere sú prevažne dýhované, v zasadačke ateliéru sú zasúvacie dvere.

V objekte sa nachádza svetelná a čiastočne aj motorická elektroinštalácia, osvetlenie je neónovými svietidlami.

V objekte sa nachádzajú rozvody studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia, pričom zdrojom tepla sú malé elektrické ohrievače, pre ktoré určujem koeficient podštandardu 0,1 (o 90 % lacnejšie ako RU). V objekte sa nachádza ústredné vykurovanie prostredníctvom doskových radiátorov, zdrojom vykurovania je plynový kotol (Lauborghini).

Rozvody kanalizácie z celej budovy sú zaústené do vonkajšej kanalizácie a sú z PVC rúr.

V ateliéry sa nachádzala klimatizačná jednotka.

Strecha budovy je z uličnej prednej strany sedlová a zo strany dvora je zalomeného tvaru, konštrukcia krovu je väznicová (stolica) s veľkým predným klenbovým vikierom a menšími tromi klenbovými vikiermi, krytina strechy je z pálenej dvojdrážkovej škridly, oplechovanie strechy je z pozinkovaného plechu. Na streche sa nachádza bleskozvod.