Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Pozemok v obci Chocholná – Velčice, okres Trenčín

Sp. zn.: EX 2282/2008

Kraj: Trenčiansky

Cena: 2 620,00 €   (78 930,12 Sk)

Dátum: 06.10.2010

Späť

46.jpg

47.jpg

Pozemok vo výmere 1258 m2 je vedený na LV č. 1423 k.ú. Chocholná – Velčice

Z Územnoplánovacej informácie - stanoviska obce vyplýva že ohodnocovaný pozemok 213/1 je podľa územného plánu obce Chocholná - Velčice určený na výstavbu rodinného domu, avšak je ďalej uvedené: "využitie pozemku pre výstavbu rodinného domu bude možné po spodrobnení územného plánu v predmetnej lokalite, premiestnení elektrického vedenia mimo pozemku, výstavby prístupovej komunikácie a potrebných inžinierskych sietí. Obec lokalitu pre výstavbu rodinných domov v súčasnosti ani v blízkej budúcnosti nepripravuje." Vzhľadom na uvedené je možné pozemok v súčasnosti využívať ako záhradu.

Z predloženej snímky z územného plánu vyplýva, že sa jedná o okrajovú polohu, pričom podľa územného plánu za pozemkom p.č. 213/1 (v rokline) je navrhnutá obecná komunikácia a súčasne sú preložené vysoko napäťové rozvody elektro (22 kV).

Podľa Informácii o pripravovaných iných lokalitách v zastavanom území obce od starostu p. Ing. Škriečku Ľubomíra vyplýva, že obec má podľa schváleného územného plánu veľké lokality určené na výstavbu rodinných domov priamo v zastavanom území obce.