Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Pozemky v obci Považany, okres Nové Mesto nad Váhom

Sp. zn.: EX 198/2006

Kraj: Trenčiansky

Cena: 11 900,00 €   (358 499,40 Sk)

Dátum: 05.03.2012

Späť

129.jpg

130.jpg

131.jpg

Pozemky spolu o výmere 1178m2 sú vedený na LV č. 256 k.ú. Považany.

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Ohodnocované pozemky p.č. 499 a 500 sa nachádzajú v zastavanej časti obce Považany v tichej bočnej ulici zastavanej po oboch stranách rodinnými domami vo vzdialenosti od centra obce do 300 m (oproti obecnému úradu).

V miestnej komunikácii sa nachádzajú verejné rozvody vodovodu, plynovodu a elektroinštalácie.

Ohodnocované pozemky sú rovinné a neoplotené s južnou orientáciou po dĺžke. Na pozemkoch sa nenachádzajú priamo prípojky.

Na konci ulice vo vzdialenosti do 300 m začína areál Poľnohospodárskeho družstva v ktorom sa nachádzajú aj menšie živnostenské prevádzky.

Obec Považany má počet obyvateľov do 2000 so základnou obchodnou a občianskou vybavenosťou.

Obec má veľmi dobré dopravné spojenie, vzhľadom ne bezprostrednú blízkosť okresného mesta Nové Mesto nad Váhom (do 5 km), vzhľadom aj na železnicu smerom na Nové mesto nad Váhom ako aj štátnu cestu I. triedy s dobrým autobusovým spojením.

Obec má výhodnú južnú polohu. V obci je záujem o kúpu stavebných pozemkov vrátane na výstavbu rodinných domov.

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Ohodnocované pozemky p.č. 499 a 500 sú vedené v Katastri nehnuteľnosti ako orná pôda, oba pozemky sú rovinné neoplotené pozemky s výhodnou južnou orientáciou susediace priamo s miestnou komunikáciou v ktorej sa nachádzajú verejné rozvody vodovodu, plynovodu a elektroinštalácie.

Podľa predloženého Potvrdenia obce Považany zo dňa 10.6.2011 sú ohodnocované pozemky p.č. 499 a 500 podľa územného plánu obce označené ako výrobné plochy. Podľa kópie z katastrálnej mapy sú ohodnocované pozemky v prieluke medzi rodinnými domami.

Problémom ohodnocovaných pozemkov p.č. 499 a 500 je že ich šírka je spolu 13,5 m, t.j. pri splnení zákonných podmienok podľa stavebného zákona musí byť vzdialenosť okien izieb domu od hranice pozemku min. 2 m, t.j. na zastavanie domom ostáva 9,5 m (pri dodržaní zástavby v línii existujúcich domov).