Úspešné dražby - nehnuteľné veci
 
Pozemok vo výmere 10857 m2, v obci Sverepec, okres Považská Bystrica

Sp. zn.: EX 1280/2005

Kraj: Trenčiansky

Cena: 1 810,00 €   (54 528,06 Sk)

Dátum: 04.06.2012

Späť

 

POPIS POZEMKU

Pozemok parc. č. 766/5 vo výmere 10857 m2 sa nachádza v katastrálnom území Sverepec mimo zastavaného územia obce. Jedná sa o pozemok evidovaný na mape určeného operátu v registri E ako trvalý trávnatý porast. Pozemok je zatrávnený, svahovitý, horšie prístupný, poľnohospodársky sa nevyužíva. Podľa vyjadrenia obce Sverepec nie je pozemok určený na výstavbu. Je však v blízkosti zastavaného územia obce.