Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Bytový dom so 6 bytmi v obci Košecké Podhradie, okres Ilava

Sp. zn.: EX 1792/2008

Kraj: Trenčiansky

Cena: 72 900,00 €   (2 196 185,40 Sk)

Dátum: 20.02.2013

Späť

162.jpg

Bytový dom je vedený na LV č. 1076 k.ú. Veľké Košecké Podhradie

Bytový dom s.č. 337 je samostatným bytovým domom s jedným vchodom a schodiskom pozostávajúci z technického suterénu a 3 nadzemných podlaží so 6-timi trojizbovými bytmi (po právnej stránke na liste vlastníctva neboli vytvorené).

Bytový dom je murovanej technológie s plochou strechou, ktorý bol postavený v roku 1983, bol zle udržiavaný a je v slabšom stave s výskytom vád na obvodových stenách, pričom celkovú životnosť určujem lineárnou metódou so zohľadnením technického stavu konštrukcií dlhodobej životnosti (základy, murivo, stropy, schodisko a strecha), pričom základnú (tabuľkovú) životnosť volím 90 rokov.

Popis konštrukcií a vybavenia vrátane technického stavu bytového domu:

Základy predstavujú základové monolitické betónové pásy s hydroizoláciou, technický stav (TS) základov pri výpočte opotrebenia sú určené na 80%.

Obvodový plášť, ako aj stredové nosné steny sú murované nosného trojtraktového pozdĺžneho systému koordinačnej hrúbky 35 cm kombinovaného muriva pozostávajúceho z tehál ako aj z kvádrov pričom prevažne je tehla, pre murivo určujem koeficient podštandardu 0,75 - o 25% lacnejšie ako RU (v RU - rozpočtovom ukazovateli je hrúbka muriva min. 45 cm). Murivo suterénu je tehlové so zvislou hydroizoláciou. Priečky sú taktiež murované, hrúbky 15 cm. Murivo vykazuje v spodnej soklovej časti nadmernú vlhkosť, taktiež murivo pod strechou vykazuje nadmernú vlhkosť a úplne opadanie omietok zvonku ako aj nadmernú vlhkost a napadnutie plesňami pod strechou zvnútra. Technický stav (TS) muriva pri výpočte opotrebenia je určený na 60%.

Vonkajšiu úpravu obvodových stien predstavuje brizolit v slabšom stave. Vnútornú úpravu stien spoločných priestorov predstavuje vápenná hladká omietka v slabšom stave (na schodisku zatečené omietky) a v suteréne v zlom technickom stave (napadnutie vlhkosťou a poškodenie uhlím a splodinami kúrenia na uhlie). Omietky v bytoch 3. nadz. podlažia (3. NP - pod strechou) vykazujú výrazné známky napadnutia plesňami a zatečenia kondenzátom z dôvodu nedostatočnej tepelnej izolácie styku obvodovej steny a strechy.

Stropy sú zo železobetónových panelov, TS sú určené na 70%.

Schodiskové ramená sú žel. bet. monolitické (dvojramenné schodisko) majú povrch z liateho terazza, na schodisku je sklobetón v slabšom stave. TS schodiska určujem na 70%.

Okná spoločných priestorov sú drevené zdvojené v zlom technickom stave, okná v bytoch sú drevené zdvojené v slabšom stave (na 3.NP v zlom stave). Na schodisku sa nachádza tepelnoizolačne nevyhovujúci sklobetón.

Dvere spoločných priestorov a pivníc sú drevené hladké v slabšom stave, vstupné dvere sú pôvodné presklené oceľové. Dvere v bytoch sú prevažne pôvodné hladké.

Podlahy v suteréne sú betónové v slabšom stave, podlahy v izbách bytov sú prevažne PVC, podlahy v ostatných miestnostiach bytov sú prevažne PVC, v niektorých bytoch má kúpeľňa a WC keramické dlažby.

V 5-tich bytoch je pôvodné umakartové jadro a v jednom byte je jadro novšie murované s keramickými obkladmi. Keramický obklad v kuchyni sa nachádzal len v jednom byte, pre keramické obklady určujem koeficient podštandartu 0,5.

Sanitárne predmety v kúpeľni a vo WC sú v 5-tich bytoch pôvodné v slabšom stave a sú jednoduché podštandardné a v jednom byte sú novšie, pre sanitu určujem koeficient podštandartu 0,75. Pre ohrev vody určujem koeficient podštandartu 0,5.

V bytoch sa nachádzajú okrem bytu č. 4 jednoduché kuchynské linky s čiastočne novými elektrickými šporákmi.

V bytovom dome sa nachádzajú rozvody svetelnej aj motorickej elektroinštalácie v bytoch ako aj svetelnej a motorickej elektroinštalácie v suteréne, ktorá je len na roštoch.

V bytovom dome sa nachádzajú rozvody studenej a teplej vody, pričom zdrojom teplej vody je v každom byte zásobníkový ohrievač vo WC (v suteréne je ohrievač nefunkčný). V bytovom dome sa nachádzajú rozvody (PVC) kanalizácie zaústené do vonkajšej spoločnej žumpy.

V bytoch sa nachádzajú pôvodné radiátory (v niektorých bytoch sú aj poškodené), zdrojom ústredného kúrenia je pôvodný kotol na tuhé palivo - uhlie v suteréne.

Strecha je plochá s pôvodnou krytinou z asfaltových natavovacích pásov s oplechovaním z pozinkovaného plechu v slabšom technickom stave. Na streche sa nenachádza bleskozvod. Technický stav strechy určujem na 70% (má nedostatočnú tepelnú izoláciu čo má za dôsledok kondenzáciu a zatekanie podhľadov na 3.NP s výskytom plesní).

Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, obvodové múry, schodiská, stropy, ostatné vodorovné a zvislé konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kotolňa, uholňa, vodáreň, chodby, dva komíny, a inžinierske rozvody vrátane prípojok vody, kanalizácie a elektroinštalácie.

Popis jednotlivých bytov, ich vybavenia a ich technického stavu:

V bytovom dome sa nachádza spolu 6 bytov, avšak tieto byty neexistujú v právnom stave na LV č. 1076 a ani ich ako byty neohodnocujem (ohodnocujem celý bytový dom s.č. 337), avšak ich vybavenie a technický stav ku dňu ohodnotenia a obhliadky (30.10.2012) popisujem nasledovne:

Byt č. 1 na 1.NP - v užívaní p. Hoštáka :

Byt č. 1 je v pôvodnom vybavení: jadro je umakartové s pôvodnou sanitou, v byte sa nenachádzajú žiadne keramické obklady, omietky sú hladké v zlom stave, okná sú drevené zdvojené v zlom stave, dvere sú hladké, podlahy sú z PVC a na balkóne je terasová dlažba. Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie sú pôvodné, radiátory sú pôvodné v zlom stave, kuchynská linka je pôvodná v zlom stave vo WC sa nachádza zásobníkový ohrievač teplej vody.
Byt č. 1 bol zle udržiavaný a je v zlom technickom stave.

Byt č. 2 na 1.NP - v užívaní p. Tomášikovej:

Byt č. 2 je v pôvodnom vybavení: jadro je umakartové s pôvodnou sanitou, v byte sa nenachádzajú žiadne keramické obklady, omietky sú hladké, okná sú drevené zdvojené, dvere sú hladké, podlahy sú z PVC a na balkóne je terasová dlažba. Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie sú pôvodné, nové sú doskové radiátory, kuchynská linka je pôvodná s novým elektrickým šporákom, vo WC sa nachádza zásobníkový ohrievač teplej vody.
Byt č. 1 bol stredne dobre udržiavaný a je byz výskytu výraznejších poškodení a je v stredne dobrom technickom stave.

Byt č. 3 na 2.NP - v užívaní p. Vrána a Vránová:

Byt č. 3 je v pôvodnom vybavení: jadro je umakartové s pôvodnou sanitou, v byte sa nenachádzajú žiadne keramické obklady, omietky sú hladké v zlom stave, okná sú drevené zdvojené v zlom stave, dvere sú hladké, podlahy sú z PVC a na balkóne je terasová dlažba. Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie sú pôvodné, radiátory sú pôvodné v zlom stave, kuchynská linka je pôvodná v zlom stave vo WC sa nachádza zásobníkový ohrievač teplej vody.
Byt č. 3 bol zle udržiavaný a je v zlom technickom stave.

Byt č. 4 na 2.NP - v užívaní p. Suchomel - Suchomelová:

Byt č. 4 je jediný zrekonštruovaný byt: jadro je nové murované s keramickými obkladmi, omietky majú nové maľby, v kuchyni sú nové keramické obklady, okná sú pôvodné drevené zdvojené so žalúziami, dvere sú nové dýhované podlahy izieb sú z PVC a podlahy ostatných miestností sú z novej keramickej dlažby. Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie sú pôvodné, radiátory, sú pôvodné, kuchynská linka je nová, vo WC sa nachádza zásobníkový ohrievač teplej vody.
Byt č. 4 je zrekonštruovaný a zmodernizovaný byt (okrem okien a radiátorov).

Byt č. 5 na 3.NP - v užívaní p. Bartoša a Bartošovej:

Byt č. 5 je v pôvodnom vybavení: jadro je umakartové s pôvodnou sanitou, v byte sa nenachádzajú žiadne keramické obklady, omietky sú hladké a veľmi poškodené plesňami ako aj trhlinami pri komíne, okná sú drevené zdvojené, dvere sú hladké, podlahy sú z PVC a na balkóne je terasová dlažba. Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie ako aj radiátory sú pôvodné, kuchynská linka je pôvodná s novým elektrickým šporákom, v kuchyni sa nachádza zásobníkový ohrievač teplej vody.
Byt č. 5 bol stredne slabšie udržiavaný a je s výskytom plesní, vlhkosti ako aj trhlín na omietkach pod strechou, t.j. je v zlom technickom stave.

Byt č. 6 na 3.NP - v užívaní p. Oťáhela:

Byt č. 6 je v pôvodnom vybavení: jadro je umakartové s pôvodnou sanitou, v byte sa nenachádzajú žiadne keramické obklady, omietky sú hladké poškodené plesňami, okná sú drevené zdvojené, dvere sú hladké, podlahy sú z PVC a na balkóne je terasová dlažba. Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie ako aj radiátory sú pôvodné, kuchynská linka je pôvodná novým elektrickým šporákom, vo WC sa nachádza zásobníkový ohrievač teplej vody.
Byt č. 6 bol stredne dobre udržiavaný a je s výskytom plesní a vlhkosti na omietkach pod strechou, t.j. je v slabšom technickom stave.