Úspešné dražby - nehnuteľné veci
garáž, spoluvlastnícky podiel: 1/1, okres Žiar nad Hronom

Sp. zn.: EX 1741/2010

Kraj: Banskobystrický

Cena: 2 040,00 €   (61 457,04 Sk)

Dátum: 03.07.2013

Späť

173.jpg

174.jpg

POPIS STAVBY

Garáž s.č. 797 sa nachádza v radovej zástavbe 11-tich garáží, ktoré boli postavené v roku 1975, pričom ohodnocovaná garáž je ľavou krajnou garážou.

Garáž bola slabšie udržiavaná a je v slabšom technickom stave, a jej celkovú životnosť určujem na 80 rokov.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové pásové s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové steny ako aj priečka sú tehlové skladobnej hrúbky 30 cm.

Vonkajšie ako aj vnútorné omietky sú vápenné hladké.

Podlaha garáže je betónová. Strop je tvorený len z podhľadu z dosák bez omietky.

Strecha je plochá (mierne naklonená) z drevených trámov, krytina je plechová.

Vráta sú plechové, dvojkrídlové.

V garážach sa nenachádzali žiadne rozvody elektroinštalácie a ani iných inžinierskych rozvodov.