Úspešné dražby - nehnuteľné veci
Bytový dom so 6 bytmi v obci Košeca, spoluvlastnícky podiel: 1/1, okres Ilava

Sp. zn.: EX 12/2008

Kraj: Trenčiansky

Cena: 62 200,00 €   (1 873 837,20 Sk)

Dátum: 09.12.2013

Späť

193.jpg

194.jpg

Výber zo znaleckého posudku:

POPIS STAVBY

Bytový dom s.č. 316 je samostatným bytovým domom s jedným vchodom a schodiskom pozostávajúci z technického suterénu a dvoch nadzemných podlaží so 6-timi dvojizbovými bytmi, pričom po právnej stránke na liste vlastníctva neboli vytvorené.

Bytový dom je murovanej technológie so sedlovou strechou s dreveným krovom s neobytným povalovým priestorom ktorý bol postavený v roku 1962, bol zle udržiavaný a je v slabšom stave s výskytom vád na obvodových stenách a strechy, pričom celkovú životnosť určujem lineárnou metódou so zohľadnením technického stavu konštrukcií dlhodobej životnosti (základy, murivo, stropy, schodisko a strecha), pričom základnú (tabuľkovú) životnosť volím 100 rokov.

Popis konštrukcií a vybavenia vrátane technického stavu bytového domu s.č. 316 :

Základy predstavujú základové monolitické betónové pásy bez funkčnej hydroizolácie, technický stav (TS) základov pri výpočte opotrebenia určujem na 60%.

Obvodový plášť ako aj stredové nosné steny sú murované nosného trojtraktového pozdĺžneho systému koordinačnej hrúbky do 40 cm z plných tehál, priečky sú tehlové. Obvodové steny suterénu sú betónové. Pre zvislé konštrukcie určujem koeficient podštandardu 0,90; t.j. o 10% lacnejšie ako RU (v RU - rozpočtovom ukazovateli je hrúbka muriva min. 45 cm). Obvodové steny suterénu sú betónové.

Obvodové steny suterénu vykazujú v spodnej soklovej časti nadmernú vlhkosť, taktiež murivo obvodových stien v bytoch pod strechou vykazuje nadmernú vlhkosť z dôvodu nedostatočnej tepelenej izolácie a následne kondenzácie vodnej pary a napadnutia plesňami pod strechou zvnútra . Taktiež steny na poschodí vykazujú trhliny (viď. foto). Technický stav (TS) muriva pri výpočte opotrebenia určujem na 50%.

Vonkajšiu úpravu obvodových stien predstavuje len vápenný náter ktorý je v zlom technickom stave. Vnútornú úpravu stien spoločných priestorov predstavuje vápenná hladká omietka v slabšom stave a v suteréne v zlom technickom stave (napadnutie vlhkosťou a poškodenie uhím a splodinami kúrenia na uhlie). Omietky v bytoch 3. nadz. podlažia (3. NP - pod strechou) vykazujú výrazné známky napadnutia plesňami a zatečenia kondenzátom z dôvodu nedostatočnej tepelnej izolácie styku obvodovej steny a strechy. Pre vonkajšie omietky určujem koeficient podštandardu 0,7.

Stropy sú zo železobetónových panelov, TS určujem na 70%. Byty nemajú balkóny.

Schodiskové ramená a podesty majú povrch z prírodného kameňa, TS schodiska určujem na 70%.

Okná spoločných priestorov sú drevené zdvojené v zlom technickom stave, okná v bytoch sú drevené zdvojené v slabšom stave.

Dvere spoločných priestorov a pivníc sú drevené hladké, vstupné dvere sú pôvodné drevené, dvere sú v zlom stave.

Podlahy v suteréne sú betónové v slabšom stave. Podlahy v izbách bytov sú pôvodné bukové vlysy v zlom stave.Podlahy v ostatných miestnostiach bytov sú PVC. Podlahy ako celok sú v zlom stave.

Vo všetkých bytoch sa nachádzajú murované jadrá avšak v pôvodnom stave s pôvodnými keramickými obkladmi, v kúpeľni, pričom vo WC sa nenachádzali a taktiež sa prevažne nenachádzali ani v kuchyniach. Pre keramické obklady určujem koeficient podštandardu 0,7.

Sanitárne predmety v kúpeľni a vo WC sú v slabšom stave, pre sanitu určujem koeficient podštandartu 0,5. Pre ohrev vody určujem koeficient podštandartu 0,5 vzhľadom na jednoduché prietokové plynové ohrievače.

V bytoch sa nachádzajú okrem bytu nájomníka p. Valenčíka na 2.NP pôvodné linky, šporáky sú plynové a časť ich je novších. Pre vybavenie kuchýň určujem koeficient podštandardu 0,7.

V bytovom dome sa nachádzajú rozvody pôvodnej svetelnej elektroinštalácie. V suteréne sú rozvody elektroinštalácie poškodené nefunkčné.

V bytovom dome sa nachádzajú rozvody studenej a teplej vody, pričom zdrojom teplej vody je v každom byte je prietokový ohrievač. V bytovom dome sa nachádzajú rozvody (PVC) kanalizácie zaústené do vonkajšej spoločnej žumpy.

V bytoch sa nachádzajú plynové gamatky, t.j. v bytoch sa nenachádza ústredné vykurovanie, pre vykurovanie určujem koeficient podštandardu 0,5.

Strecha je sedlová s dreveným krovom väznicovej konštrukcie (ležatá stolica), pričom drevo krovu vzhľadom na zanedbanú údržbu je v slabšom stave, TS krovu určujem na 50%. Pre väznicový krov oproti hambálkovému určujem koeficient nadštandardu 1,5.

Krytina strechy je pálená škridla v zlom stave s oplechovaním z pozinkovaného plechu v zlom stave (na konci funkčnosti).

Jednotlivé byty majú murované pivnice rozmerov cca 3,6*1,8 = 6,48 m2

Spoločnými časťami domu sú : základy, strecha, obvodové múry, schodiská, stropy, ostatné vodorovné a zvislé konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: bývalá práčovňa, sušiareň a bývalá kotolňa a inžinierske rozvody vrátane prípojok vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie.

Popis jednotlivých bytov, ich vybavenia a ich technického stavu:

V bytovom dome sa nachádza spolu 6 bytov, avšak tieto byty neexistujú v právnom stave na LV č. 87 a ani ich ako byty neohodnocujem (ohodnocujem celý bytový dom s.č. 316), avšak ich vybavenie a technický stav ku dňu ohodnotenia a obhliadky (4.8.2013) popisujem nasledovne:

Byt na 1.NP - v užívaní Anna Kaššová:

Byt je v pôvodnom vybavení bol zle udržiavaný a je v slabšom technickom stave. Jadro je murované so staršou sanitou, v byte sa nachádzali keramické obklady v kúpeľni, omietky sú hladké v zlom stave, okná sú drevené zdvojené v zlom stave, dvere sú hladké v slabšom stave, podlahy izieb sú z pôvodných bukových vlysov, ostatné sú z PVC, vykurovanie je gamatkymi, v kúpeľni sa nachádza novší zásobníkový ohrievač teplej vody. Podlahová plocha bytu:
3,97*1,28+1,45*0,71+3,61*2,13+2,77*1,75+4,82*3,52+4,71*3,16+6,48 = 56,98 m2.

Byt na 1.NP - v užívaní Ľuboš Meliš:

Byt je v pôvodnom vybavení bol dobre udržiavaný a je v stredne dobrom technickom stave s výskytom trhliniek. Jadro je murované so staršou sanitou, v byte sa nachádzali keramické obklady v kúpeľni ako aj v kuchyni, omietky sú hladké s novšími maľbami, okná sú drevené zdvojené v zlom stave, dvere sú hladké v slabšom stave, podlahy izieb sú zo zrekonštruovaných bukových vlysov, ostatné sú z PVC, vykurovanie je gamatkymi. Podlahová plocha bytu:
3,97*1,07+3,57*2,07+1,45*0,71 + 2,67*1,8+3,43*4,72+4,71*3,73 + 6,48 = 57,71 m2.

Byt na 1.NP - v užívaní Ján Martiš:

Byt je v pôvodnom vybavení bol zle udržiavaný a je v zlom technickom stave z dôvodu trhlín na omietkach a plesniach v byte (viď foto). Podlahová plocha bytu: 3,87*1,09+1,52+0,69+3,59*2,0+2,79*1,75+5,09*3,53+4,75*3,53+6,48 = 59,71 m2.

Byt na 2.NP - v užívaní Baláž:

Byt je v pôvodnom vybavení bol zle udržiavaný a je vo veľmi zlom technickom stave z dôvodu trhlín na omietkach a plesniach v byte ako aj celkového poškodenia.

Byt na 2.NP - v užívaní Stanislav Matula:

Byt je čiastočne rekonštruovaný (kuchyňa, podlahy) bol dobre udržiavaný a je v stredne dobrom technickom stave.

Byt na 2.NP - v užívaní Pavol Valenčík:

Byt je čiastočne rekonštruovaný (kuchyňa, podlahy) bol dobre udržiavaný a je v dobrom technickom stave.